Giá trị cốt lõi

Nền tảng quan trọng nhất của mỗi thành viên Major Education cũng là những giá trị mà chúng tôi nguyện theo đuổi và rèn luyện cho bản thân, và học sinh của mình: