BẢNG THU PHÍ KHOÁ HỌC

ĐỘ TUỔI KHÓA HỌC CHI PHÍ (VNĐ)
6 – 8 STARTERS 1 7,499,000
STARTERS 2 7,499,000
9 – 10 MOVERS 1 7,499,000
MOVERS 2 7,499,000
11 – 12 FLYERS 1 7,499,000
FLYERS 2 7,499,000
13 – 15 KET 1 6,699,000
KET 2 6,699,000
KET 3 6,699,000
KET 4 6,699,000
KHÓA LUYỆN KET 6,699,000
16 – 18 PET 1 6,799,000
PET 2 6,799,000
PET 3 6,799,000
PET 4 6,799,000
KHÓA LUYỆN PET 6,799,000
Không giới hạn IELTS 4.5 6,498,000
IELTS 5.5 8,994,000
IELTS 6.0 8,994,000
IELTS 6.5 7,500,000
IELTS 7.0 7,500,000